วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ   ธนากร
นามสกุล    ร่มโพธิ์รีย์
ชื่อเล่น   แม็ก
โปรแกรม  สังคมศึกษา
คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง